درحال بارگذاری ....
کنگره 3535 : سلام بر آنهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیافتیم، قامت در خون کشیدند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک مزلت نیافتیم، سلام بر آنهایی که رفتند تابمانند و نماندند تا بمیرند و امروز ماییم و رسالت آن در خون بیداران....